[FR/ EN]

A performance by Dünke Well + Umarell & Zdaura
June 26, 2022 - 18h30
Umarell & Zdaura are Giulio Erasmus (bass and vocals) and Daniel Dariel (drums)
Dünke Well is guitar, bass, drums, synth & vocals by Paul Boudeau, Steven Bertels, Jolien Naeyaert, Jules Bouchier-Végis & Mathieu Hendrickx